ಈ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ .
  • Anonymous

    ಮೇಡಂ , ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರದಿದ್ದರೂ ಸಿದ್ದಗಂಗ ಶ್ರೀ ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರತ್ನ . ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಾಗಿ ಮಾತು ಬದಲಿಸು ವಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ .

    Report Abuse

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

New Policy of Govt for commenting on blog