ಈ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ .
  • vinita

    ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ಈಗ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಅನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸುವುದು ಈಗ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು, ನಾವು ಈಗ ಎಸ್ಎಂಎಸ್ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು. ಅನುವಾದ SMS ಅನ್ನು ಸಹ WhatsApp ಅಥವಾ ಇತರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Download Now: https://goo.gl/davg3C

    Report Abuse

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

New Policy of Govt for commenting on blog