ಈ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ .
  • gururaja l

    ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ 170 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮಿಷನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ 150 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮಿಷನ್ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಊಒ ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮಿಷನ್ ಆರಂಭಿಸಿವೆ.

    Report Abuse
  • gururaja l

    ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷ 170 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮಿಷನ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ 150 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮಿಷನ್ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ 000 ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ಮಿಷನ್ ಆರಂಭಿಸಿದೇ

    Report Abuse

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

New Policy of Govt for commenting on blog