ಈ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ .
  • SB

    ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ , ಮೊದಲು ನೀನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾಳು . ನೀನು ಯಾವ ತತ್ವ , ಆದರ್ಶ ದಿಂತ ಬಾಳಿದ್ದೀಯಾ . ಭಕ್ತಿ ಮೂಖ್ಯ , ಆಹಾರ ಅಲ್ಲ .ಹಾಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕಳಸ ಮೂಖ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಅವೆರ ಇಷ್ಟ .

    Report Abuse

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

New Policy of Govt for commenting on blog