ಈ ಲೇಖನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ .
  • chandrashekar naik

    ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರಿಂದ್ ತಿರುಚ್ಸಲಾಗಿದೆ

    Report Abuse
    • K SHANKAR

      ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಐಸ್ ಲೈಕ್ ಆ ಹಿಸ್ಟರಿ ಬಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಸ್ ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರೆಅಳಿಸೇ ದಿ ಟ್ರುಥ್ ಓರ್ ರಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ ಆ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೈ ಬೇಕಾಉಜ್ ಅವರ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಲೈವ್ ಲೈಕ್ ಆ ರಾಯಲ್ ಲೈಫ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

New Policy of Govt for commenting on blog