• chandrashekar naik

    ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅವರಿಂದ್ ತಿರುಚ್ಸಲಾಗಿದೆ

    Reply Report Abuse

ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ

New Policy of Govt for commenting on blog