ಐಪಿಎಲ್ 2012 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ...

Widgets Magazine

ಪಂದ್ಯದಿನಾಂಕ ಸಮಯತಂಡತಾಣ
1ಎ. 04, ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಚೆನ್ನೈ VS ಮುಂಬೈಚೆನ್ನೈ
2ಎ. 05, ಗುರುವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಕೆಕೆಆರ್ VS ಡೆಲ್ಲಿಕೊಲ್ಕತಾ
3ಎ. 06, ಶುಕ್ರವಾರಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆಮುಂಬೈ VS ಪುಣೆಮುಂಬೈ
4ಎ. 06, ಶುಕ್ರವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆರಾಜಸ್ತಾನ VS ಪಂಜಾಬ್ಜೈಪುರ
5ಎ. 07, ಶನಿವಾರಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆಆರ್‌ಸಿಬಿ VS ಡೆಲ್ಲಿಬೆಂಗಳೂರು
6ಎ. 07, ಶನಿವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಡೆಕ್ಕನ್ VS ಚೆನ್ನೈವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ
7ಎ. 08, ಭಾನುವಾರಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆರಾಜಸ್ತಾನ VS ಕೊಲ್ಕತಾಜೈಪುರ
8ಎ. 08, ಭಾನುವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಪುಣೆ VS ಪಂಜಾಬ್ಪುಣೆ
9ಎ. 09, ಸೋಮವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಡೆಕ್ಕನ್ VS ಮುಂಬೈವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣ
10ಎ. 10, ಮಂಗಳವಾರಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆಬೆಂಗಳೂರು VS ಕೊಲ್ತತಾಬೆಂಗಳೂರು
11ಎ. 10, ಮಂಗಳವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಡೆಲ್ಲಿ VS ಚೆನ್ನೈಡೆಲ್ಲಿ
12ಎ. 11, ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ VS ರಾಜಸ್ತಾನಮುಂಬೈ
13ಎ. 12, ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ VS ಬೆಂಗಳೂರು ಚೆನ್ನೈ
14ಎ. 12, ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಪಂಜಾಬ್ VS ಪುಣೆಮೊಹಾಲಿ
15ಎ. 13, ಶುಕ್ರವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಕತಾ VS ರಾಜಸ್ತಾನಕೊಲ್ಕತಾ
16ಎ. 14, ಶನಿವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಪುಣೆ VS ಚೆನ್ನೈಪುಣೆ
17ಎ. 15, ಭಾನುವಾರಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆಕೊಲ್ಕತಾ VS ಪಂಜಾಬ್ಕೊಲ್ಕತಾ
18ಎ. 15, ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಬೆಂಗಳೂರು VS ರಾಜಸ್ತಾನಬೆಂಗಳೂರು
19ಎ. 16, ಸೋಮವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಮುಂಬೈ VS ಡೆಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ
20ಎ. 17, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆರಾಜಸ್ತಾನ VS ಡೆಕ್ಕನ್ಜೈಪುರ
21ಎ. 17, ಮಂಗಳವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಬೆಂಗಳೂರು VS ಪುಣೆಬೆಂಗಳೂರು
22ಎ. 18, ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಪಂಜಾಬ್ VS ಕೊಲ್ಕತಾಮೊಹಾಲಿ
23ಎ. 19, ಗುರುವಾರಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆಡೆಲ್ಲಿ VS ಡೆಕ್ಕನ್ಡೆಲ್ಲಿ
24ಎ. 19, ಗುರುವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಚೆನ್ನೈ VS ಪುಣೆಚೆನ್ನೈ
25ಎ. 20, ಶುಕ್ರವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಪಂಜಾಬ್ VS ಬೆಂಗಳೂರುಮೊಹಾಲಿ
26ಎ. 21, ಶನಿವಾರಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆಚೆನ್ನೈ VS ರಾಜಸ್ತಾನಚೆನ್ನೈ
27ಎ. 21, ಶನಿವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಡೆಲ್ಲಿ VS ಪುಣೆಡೆಲ್ಲಿ
28ಎ. 22, ಭಾನುವಾರಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆಮುಂಬೈ vs ಪಂಜಾಬ್ಮುಂಬೈ
29ಎ. 22, ಭಾನುವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಡೆಕ್ಕನ್ vs ಕೊಲ್ಕತಾಕಟಕ್
30ಎ. 23, ಸೋಮವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ರಾಜಸ್ತಾನ vs ಬೆಂಗಳೂರುಜೈಪುರ
31ಎ. 24, ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆಪುಣೆ vs ಡೆಲ್ಲಿಪುಣೆ
32ಎ. 24, ಮಂಗಳವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಕೊಲ್ಕತಾ vs ಡೆಕ್ಕನ್ ಕೊಲ್ಕತಾ
33ಎ. 25, ಬುಧವಾರಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆಪಂಜಾಬ್ vs ಮುಂಬೈಮೊಹಾಲಿ
34ಎ. 25, ಬುಧವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಬೆಂಗಳೂರು vs ಚೆನ್ನೈ ಬೆಂಗಳೂರು
35ಎ. 26, ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಪುಣೆ vs ಡೆಕ್ಕನ್ಪುಣೆ
36ಎ. 27, ಶುಕ್ರವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಲಿ vs ಮುಂಬೈಡೆಲ್ಲಿ
37ಎ. 28, ಶನಿವಾರಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ vs ಪಂಜಾಬ್ಚೆನ್ನೈ
38ಎ. 28, ಶನಿವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಕೊಲ್ಕತಾ vs ಬೆಂಗಳೂರುಕೊಲ್ಕತಾ
39ಎ. 29, ಭಾನುವಾರಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆಡೆಲ್ಲಿ vs ರಾಜಸ್ತಾನಡೆಲ್ಲಿ
40ಎ. 29, ಭಾನುವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಮುಂಬೈ vs ಡೆಕ್ಕನ್ಮುಂಬೈ
41ಎ. 30, ಸೋಮವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಚೆನ್ನೈ vs ಕೊಲ್ಕತಾಚೆನ್ನೈ
42ಮೇ 01, ಮಂಗಳವಾರಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಡೆಕ್ಕನ್ vs ಪುಣೆಕಟಕ್
43ಮೇ 01, ಮಂಗಳವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆರಾಜಸ್ತಾನ vs ಡೆಲ್ಲಿಜೈಪುರ
44ಮೇ 02, ಬುಧವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಪಂಜಾಬ್ಬೆಂಗಳೂರು
45ಮೇ 03, ಗುರುವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಪುಣೆ vs ಮುಂಬೈಪುಣೆ
46ಮೇ 04, ಶುಕ್ರವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ vs ಡೆಕ್ಕನ್ಚೆನ್ನೈ
47ಮೇ 05, ಶನಿವಾರಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಕೊಲ್ಕತಾ vs ಪುಣೆಕೊಲ್ಕತಾ
48ಮೇ 05, ಶನಿವಾರರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆಪಂಜಾಬ್ vs ರಾಜಸ್ತಾನಮೊಹಾಲಿ
49ಮೇ 06, ಭಾನುವಾರಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆಮುಂಬೈ vs ಚೆನ್ನೈಮುಂಬೈWidgets Magazine
ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :  

Widgets Magazine

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌

ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಯೂರೋಪ್‌‌ಗೆ ತೆರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ

ನವದೆಹಲಿ :ಮುಂದಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವ ಕಪ್‌‌ಗಾಗಿ ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್‌ ...

ಧೋನಿ ಹೇಳಿಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೋರಿ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅರ್ಜಿ

ನವದೆಹಲಿ: ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಹಗರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಮುದ್ಗಲ್ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ...

ಟೆನಿಸ್‌‌‌ ಶ್ರೇಯಾಂಕ: ಭಾರತೀಯರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ

ನವದೆಹಲಿ : ಭಾರತದ ಡೆವಿಸ್‌‌‌‌ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೋಮದೇವ್ ದೇವವರ್ಮನ್ ಕೊರಿಯಾ ವಿರುದ್ದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದರ ...

ಯುವಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಸಚಿನ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್

ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ...

Widgets Magazine