ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಸಾರ

Jain
ಇಳಯರಾಜ|
WD
ಮಹಾವೀರನ ನಂತರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಮಹಾವೀರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಿಗಾಂಧಾರಳಿರೆಂಬ 11 ಮಂದಿ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದರು.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :