ಕ್ರಿಶ್ಚನ್‌ರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಬೈಬಲ್

ಬುಧವಾರ, 6 ಜೂನ್ 2007 (17:41 IST)

Picture
WD
ಬೈಬಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ. ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಬಿಬ್ಲಿಯಾ (BIBLIA) ಎಂಬ ಪದದ ಆಂಗ್ಲ ರೂಪ ಬೈಬಲ್. ಬಿಬ್ಲಿಯಾ ಎಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥ.

ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ 1.ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ(OLD TESTAMENT) 2.ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ(NEW TESTAMENT) ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಮುಂಚೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರಗಳು ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಸುವಿನ ಜನನ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಎರಡನೆಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂವತ್ಸರ ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಾ|| ವಿ.ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :