ಬೈಬಲ್ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಶ್ಚನ್‌ಧರ್ಮ

ಬೈಬಲ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ. ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯ ಬಿಬ್ಲಿಯಾ (BIBLIA) ಎಂಬ ಪದದ ಆಂಗ್ಲ ರೂಪ ಬೈಬಲ್. ಬಿಬ್ಲಿಯಾ ಎಂದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಈ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ

1.ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ(OLD TESTAMENT) 2.ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ(NEW TESTAMENT) ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಮುಂಚೆ ನಡೆದ ವಿಚಾರಗಳು ಮೊದಲನೆಯದರಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಸುವಿನ ಜನನ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಚಾರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಎರಡನೆಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನದ ಸಮಯವನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಸಂವತ್ಸರ ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಲ್ಯ :ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಹಾಪುರುಷರ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ.ಅವರನ್ನು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುತಿಸಿ ಮಹತ್ವ ನೀಡುವುದು ಅಪರೂಪ.ಏಸು ಇಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 2000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಜನಿಸಿದ ಎಂಬುದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ.

ಇದೇನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಯಲ್ಲ.ಅವರ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಅವರ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಆಚರಿಸುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದೇ ಜನರನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಲು,ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು. ಏಸುವೆಂಬ ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಬೈಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

" ಒಬ್ಬ ಕನ್ಯೆ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಅವನಿಗೆ ಇಮ್ಯಾನುಯೇಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನಿಡಲಾಗುವುದು "(ಏಸಾಯ 7:14)
" ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಆಳುವಂತಹವರು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ "(ಮೀಕಾ 5:2)
ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ದೇವದೂತನು ಆತನ ತಂದೆ ಜೋಸೆಫ್‌ಗೆ ಏಸುವಿನ ಜನನದ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನು.ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :