ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದು ಏಕೆ?

ಇಳಯರಾಜ|
ಮೊಹರಂ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದವರನ್ನು ನೆನೆಯುವ ಆಚರಣೆ.
ಇಸ್ಲಾಂ ಮತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಆಚರಿಸುವ ದಿನಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನಾಚರಣೆ.

ಈ ದಿನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಲ್ಲವೇ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :