ಕಾಫಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ

ಇಳಯರಾಜ|
ಕಾಫಿ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯೇ ಎಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೌದು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಬೇಸರ ಬರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆಸಕ್ತಿವುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿ, ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕಾಫಿಯು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮವುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫಿನ್ ಅಂಶವು ಪುಸ್ತಕದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಾಫಿಯು ಕಲಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲೂ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅರಿಯುವ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದೇ ಕಲಿಯುವಿಕೆ. ಕಾಫಿಯು ಗಮನವನ್ನು,ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸದಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಮಾಡುತ್ತದೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :