ಭಾರತೀಯ ಕಾಫಿಯ ವಿಶೇಷತೆಗಳು

ಇಳಯರಾಜ|
ಬಣ್ಣ, ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಸುವಾಸನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯ ಹಾಗೂ ಕೊಯ್ಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆರಿಸಲಾದ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಾಫಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷಗುಣ ಕಾಫಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :