ಕಾಫಿ ಬೀಜಗಳ ವೈವಿದ್ಯತೆಗಳು

ಇಳಯರಾಜ|
ಕಾಫಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧದ ಗಿಡಗಳಿದ್ದು, ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ‘ಅರಬಿಕ’ ಇದು ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದು ‘ರೋಬಸ್ಟಾ’ ಇವು ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ‘ಅರೆಬಿಕ’ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಫಿನ್ ಅಂಶವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಪ್ಪೆಯಾದಂತಿದ್ದರೆ, ‘ರೋಬಸ್ಟಾ’ ಬೀಜಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ . ಅರೆಬಿಕ ಬೀಜವು ಅತ್ಯಂತ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ರೋಬಸ್ಟಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :