|| ಭವಾನ್ಯಷ್ಟಕಂ ||

ನ ತಾತೋ ನ ಮಾತಾ ನ ಬಂಧುರ್ ನ ದಾತಾ
ನ ಪುತ್ರೋ ನ ಪುತ್ರಿ ನ ಬೃತ್ಯೋ ನ ಬತ್ರ್|
ನ ಜಾಯಾ ನ ವಿದ್ಯಾ ನ ವೃತ್ತಿರ್ಮಮೈವ
ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ |1|

ಭವಾಧ್ಬಾವಪಾರೆ ಮಹಾದುಃಖಭೀರುಃ
ಪಪಾತ ಪ್ರಕಾಮಿ ಪ್ರಲೋಭಿ ಪ್ರಮತ್ತಃ |
ಕುಸಂಸಾರ ಪಾಶಾ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಸದಾಹಂ
ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ |2|

ನ ಜಾನಾಮಿ ದಾನಂ ನ ಚ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಂ
ನ ಜಾನಾಮಿ ತಂತ್ರಂ ನ ಚ ಸ್ತೋತ್ರ-ಮಂತ್ರಂ |
ನ ಜಾನಾಮಿ ಪೂಜಾ ನ ಚ ನ್ಯಾಸಯೋಗಂ
ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ |3|

ನ ಜಾನಾಮಿ ಪುಣ್ಯಂ ನ ಜಾನಾನಿ ತೀರ್ಥ
ನ ಜಾನಾಮಿ ಮುಕ್ತಿ ಲಯಂ ವಾ ಕದಾಚಿತ್ |
ನ ಜಾನಾಮಿ ಭಕ್ತಿ ವೃತಂ ವಾಪಿ ಮಾತಾ-
ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ |4|

ಕುಕರ್ಮ ಕುಸಂಗಿ ಕುಬುದ್ಧಿ ಕುದಾಸಃ
ಕುಲಾಚಾರಹೀನಃ ಕದಾಚಾರಲೀನಃ |
ಕೃಹಿಷ್ಠಿಃ ಕೃವಾಕ್ಯಪ್ರಬಂಧಃ ಸದಾಹ
ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ |5|

ಪ್ರಜೇಶಾಂ ರಮೇಶಾಂ ಮಹೇಶಾಂ ಸುರೇಶಾಂ
ದಿನೇಶಾಂ ನಿಶೀತ್ವೇಶ್ವರಂ ವಾ ಕದಾಚಿತ್ |
ನ ಜಾನಾಮಿ ಚಾನ್ಯತ್ ಸದಾಹಂ ಶರಣ್ಯೈ
ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ |6|

ವಿವಾದೇ ವಿಷಾದೇ ಪ್ರಮಾದೆ ಪ್ರವಾಸೆ
ಜಲೆ ಚಾನಲೆ ಪರ್ವತೆ ಶತ್ರುಮಧ್ಯೆ |
ಅರಣ್ಯೆ ಶರಣ್ಯೆ ಸದಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪಾಹೀ
ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ |7|

ಅನಾಥೋ ದರಿದ್ರೋ ಜರಾ-ರೋಗಯುಕ್ತೋ
ಮಹಾಕ್ಷೀಣದೀನಃ ಸದಾ ಜಾಡ್ಯವಕ್ತ್ರಃ |
ವಿಪತ್ತೌ ಪ್ರವಿಷ್ಠಃ ಪ್ರಣಾಷ್ಠಃ ಸದಾಹಂ
ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ಗತಿಸ್ತ್ವಂ ತ್ವಮೇಕಾ ಭವಾನಿ |8|

||ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯಕೃತಂ ಭವಾನ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ||ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :  

ದಸರಾ-ನವರಾತ್ರಿ

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಉತ್ಸವ : ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮತ್ತು ತಿಳಿಯದ ಸಂಗತಿಗಳು

ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮದ ...