0

ಕಾಫಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಬಗೆ...

ಸೋಮವಾರ,ಮೇ 12, 2008
0
1

ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ ಕಾಫೀ

ಶನಿವಾರ,ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2007
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಪ್ ಕಾಫೀಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಕಾಫೀ ಬೀಜ! ನಾವು ಕಾಫೀ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರೋ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಪುಡಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ...
1
2

ಉತ್ತಮ ಕಾಫೀ ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ

ಶನಿವಾರ,ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 2007
ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಪ್ ಕಾಫೀಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಕಾಫೀ ಬೀಜ! ನಾವು ಕಾಫೀ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರೋ ಕಂದುಬಣ್ಣದ ಪುಡಿ, ನಿಜಕ್ಕೂ ...
2