ಮುಖ್ಯ ಪುಟ > ವಿವಿಧ > ಆರೋಗ್ಯ > ಟಿಪ್ಸ್‌ > ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು
ಸಲಹೆ/ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಮಿತ್ರನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಈ ಪುಟ ಮುದ್ರಿಸಿ
 
ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು
ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ದೇಹದ ತೂಕವೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು.
ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಿ
ಇದನ್ನು ಸಹ ಶೋಧಿಸು: ಬಾಳೆ ಹಣ್ಣು, ಜೀರ್ಣ ಶಕ್ತಿ
ಮತ್ತಷ್ಟು
ನೆಗಡಿ
ಕೆಂಪು ಮೂಲಂಗಿ
ಗಂಟಲು ನೋವು
ಹಸುರೆಳೆ ತರಕಾರಿ
ಮಲಭಾದತೆ
ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಗೆ