ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ | ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ | ರಾಜ್ಯ ಸುದ್ದಿ | ಪ್ರಚಲಿತ | ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮುಖ್ಯ ಪುಟ » ಸುದ್ದಿ ಜಗತ್ತು » ಸುದ್ದಿಗಳು » ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ » ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ಧ (International)
Bookmark and Share Feedback Print
 
ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಂಟ್ಲಾಟಿಕ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಿ
ಇದನ್ನು ಸಹ ಶೋಧಿಸು: ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ಧ