ಮುಖ್ಯ ಪುಟ  ಧರ್ಮ  ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ  ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಕುರಿತು
 
ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದು ಏಕೆ?
webdunia
ಮೊಹರಂ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದವರನ್ನು ನೆನೆಯುವ ಆಚರಣೆ.

ಇಸ್ಲಾಂ ಮತದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರು ಆಚರಿಸುವ ದಿನಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ದಿನಾಚರಣೆ.

ಈ ದಿನಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ, ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗೆ ರಜಾ ದಿನಗಳನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಲ್ಲವೇ.
ಮತ್ತಷ್ಟು
ಪ್ರವಾದಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡಿದ ವಿರೋಧಿಗಳು
ಮಾತೆ ಖತೀಜಾವಿನ ಮರಣ
ಮೊಹರಂ ದಿನ-ಮೆರವಣಿಗೆಗಳು
ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ- ಪ್ರವಾದಿಯ ಆವಿರ್ಭಾವ
ಮೊಹರಂ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವುದು ಏಕೆ?
ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಐದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳು