ಏನೇ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿರುವೆ: ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮೆಸೇಜ್

ಏನೇ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿರುವೆ: ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮೆಸೇಜ್

ಏನೇ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿರುವೆ: ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮೆಸೇಜ್

ಏನೇ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿರುವೆ: ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮೆಸೇಜ್

ಏನೇ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿರುವೆ: ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮೆಸೇಜ್

ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಶತಕದ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಏನೇ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭವಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿರುವೆ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಏನೇ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿರುವೆ: ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮೆಸೇಜ್

ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಶತಕದ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಏನೇ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭವಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿರುವೆ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಏನೇ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿರುವೆ: ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮೆಸೇಜ್

ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಶತಕದ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಏನೇ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭವಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿರುವೆ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಏನೇ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿರುವೆ: ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಮೆಸೇಜ್

ಅನುಷ್ಕಾ ತಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಶತಕದ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಏನೇ ಬರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭವಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನಿರುವೆ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.