ಅಪ್ಪು‌ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ...!

ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲವಾದ್ರೂ ಅವರ ನೆನಪು ಅಜರಾಮರ .ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ರೋಚಕ. ಈ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೇ .ಅಪ್ಪು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ವು.

ಅಪ್ಪು‌ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ...!

ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲವಾದ್ರೂ ಅವರ ನೆನಪು ಅಜರಾಮರ .ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ರೋಚಕ. ಈ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೇ .ಅಪ್ಪು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ವು.

ಅಪ್ಪು‌ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ...!

ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲವಾದ್ರೂ ಅವರ ನೆನಪು ಅಜರಾಮರ .ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ರೋಚಕ. ಈ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೇ .ಅಪ್ಪು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ವು.

ಅಪ್ಪು‌ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ...!

ಅಪ್ಪು‌ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ...!

ಅಪ್ಪು‌ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ...!

ಅಪ್ಪು‌ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ...!

ಅಪ್ಪು‌ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವರ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತ...!

ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಇಲ್ಲವಾದ್ರೂ ಅವರ ನೆನಪು ಅಜರಾಮರ .ಅವರು ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿ ರೋಚಕ. ಈ ದೇವತಾ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೇ .ಅಪ್ಪು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ವು.