ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 9 ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್

ಟಿವಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಮಾತುಗಳು, ಅಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಸಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 9 ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 9 ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 9 ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್

ಟಿವಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಮಾತುಗಳು, ಅಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಸಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 9 ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್

ಟಿವಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಮಾತುಗಳು, ಅಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಸಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 9 ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್

ಟಿವಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಮಾತುಗಳು, ಅಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಸಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ಮಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಮುಜುಗರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 9 ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 9 ಪ್ರೋಮೋ ರಿಲೀಸ್