ಸಮಂತಾಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ? ಆತಂಕಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಯಾವುದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಂತಾಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ? ಆತಂಕಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಯಾವುದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಂತಾಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ? ಆತಂಕಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಯಾವುದೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಅವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಂತಾ ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮಂತಾಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ? ಆತಂಕಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಸಮಂತಾಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ? ಆತಂಕಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಸಮಂತಾಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ? ಆತಂಕಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಸಮಂತಾಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ? ಆತಂಕಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಸಮಂತಾಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ? ಆತಂಕಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ದಕ್ಷಿಣದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರ ನಟನೆಯ ಶಾಕುಂತಲಾ ಮತ್ತು ಯಶೋಧಾ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಒಂದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.