ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ !

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಜನ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಂದಿನ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು 3 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಕೆಎಂಎಫ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ !

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಜನ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಂದಿನ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು 3 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಕೆಎಂಎಫ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ !

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಜನ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಂದಿನ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು 3 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಕೆಎಂಎಫ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ !

ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ !

ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ !

ಬೆಂಗಳೂರು : ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಜನ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ನಂದಿನ ಹಾಲಿನ ದರವನ್ನು 3 ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲು ಕೆಎಂಎಫ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ !

ಇನ್ಮುಂದೆ ಹಾಲಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ !