ಕೇರಳೀಯರಿಗೆ ಓಣಂ ಸಂಭ್ರಮ

ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಹೂವು, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೂವಿನಿಂದಲೇ ರಂಗೋಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೂಕಳಂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸುಂದರ ಪೂಕಳಂ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಕೇರಳೀಯರಿಗೆ ಓಣಂ ಸಂಭ್ರಮ

ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಹೂವು, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೂವಿನಿಂದಲೇ ರಂಗೋಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೂಕಳಂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸುಂದರ ಪೂಕಳಂ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಕೇರಳೀಯರಿಗೆ ಓಣಂ ಸಂಭ್ರಮ

ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಹೂವು, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೂವಿನಿಂದಲೇ ರಂಗೋಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೂಕಳಂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸುಂದರ ಪೂಕಳಂ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಕೇರಳೀಯರಿಗೆ ಓಣಂ ಸಂಭ್ರಮ

ಕೇರಳೀಯರಿಗೆ ಓಣಂ ಸಂಭ್ರಮ

ಕೇರಳೀಯರಿಗೆ ಓಣಂ ಸಂಭ್ರಮ

ಕೇರಳೀಯರಿಗೆ ಓಣಂ ಸಂಭ್ರಮ

ಕೇರಳೀಯರಿಗೆ ಓಣಂ ಸಂಭ್ರಮ

ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಸಿಗುವ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣದ ಹೂವು, ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೂವಿನಿಂದಲೇ ರಂಗೋಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪೂಕಳಂ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.