ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಸೀರೆ!

ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಸಿರು ಬ್ಲೌಸ್, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತೆಳು ಜರಿಯುಳ್ಳ ಸೀರೆಯುಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಸೀರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಸೀರೆ!

ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಸಿರು ಬ್ಲೌಸ್, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತೆಳು ಜರಿಯುಳ್ಳ ಸೀರೆಯುಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಸೀರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಸೀರೆ!

ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಸಿರು ಬ್ಲೌಸ್, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತೆಳು ಜರಿಯುಳ್ಳ ಸೀರೆಯುಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಸೀರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಸೀರೆ!

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಸೀರೆ!

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಸೀರೆ!

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಸೀರೆ!

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಸೀರೆ!

ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹಸಿರು ಬ್ಲೌಸ್, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ತೆಳು ಜರಿಯುಳ್ಳ ಸೀರೆಯುಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹದ್ದೇ ಸೀರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.