ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾವನಾ ಮೆನನ್

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ-ಭಾವನಾ ಮೆನನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡಾಣ ಎಂದು ಟೈಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾವನಾ ಮೆನನ್

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ-ಭಾವನಾ ಮೆನನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡಾಣ ಎಂದು ಟೈಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾವನಾ ಮೆನನ್

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾವನಾ ಮೆನನ್

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾವನಾ ಮೆನನ್

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ-ಭಾವನಾ ಮೆನನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡಾಣ ಎಂದು ಟೈಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾವನಾ ಮೆನನ್

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ-ಭಾವನಾ ಮೆನನ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಟಿಸಲಿರುವ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕೊಂಡಾಣ ಎಂದು ಟೈಟಲ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ.

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾವನಾ ಮೆನನ್

ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಭಾವನಾ ಮೆನನ್