ಶಿವರಾತ್ರಿ ವಿಶೇಷ

ಇಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಿಂದೂ ಆಸ್ತಿಕರು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.

Photo credit:Facebook

ಶಿವ ಲಿಂಗ ದೈವಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಶಕ್ತಿ

ಶಿವನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಿಂಗ ರೂಪದಲ್ಲೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿವ ಲಿಂಗವನ್ನು ದೈವಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಕ್ತಿಯೆಲ್ಲವೂ ಶಿವಲಿಂಗದಲ್ಲಿದೆ

ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆಯಿದ್ದು, ಶಿವನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದು ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ.

ಶಿವರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆ ವಿಶೇಷ

ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಶಿವ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ

ವಿವಾಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ, ಮಾಂಗಲ್ಯ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೂಜೆ

ಶಿವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವ ಪತ್ರೆ ಅರ್ಚಿಸಿದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ

ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ವಿಶೇಷ

ಶಿವರಾತ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣೆಯಿದ್ದು, ಶಿವನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದು ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ.