ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಯಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ದೇವಿಯ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಗಣ್ಯರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಂದ ದೇವಾಲಯ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ.

Facebook

ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಯಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ದೇವಿಯ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಗಣ್ಯರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಂದ ದೇವಾಲಯ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ.

ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಯಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ದೇವಿಯ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಗಣ್ಯರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಂದ ದೇವಾಲಯ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ.

ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ದಿನ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಾಯಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ದೇವಿಯ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಗಣ್ಯರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಕ್ತರಿಂದ ದೇವಾಲಯ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆ.