ರಾಮನ ಹೆಸರು ಬರೆದರೆ ಸಮುದ್ರ ರೊಚ್ಚಿಗೇಳುವುದೇಕೆ?

ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸುವ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರ ನೋಡಲು ಸಮುದ್ರ ಕಿನಾರೆಗೆ ಹೋಗದವರು ಇರಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರದ ಜೊತೆ ನೀವೂ ಕುಣಿದಿರುತ್ತೀರಿ.

WD

ಸಮುದ್ರ ರಾಜನ ಮೇಲೆ ರಾಮನ ಕೋಪ

ಸಮುದ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಕೌತುಕದ ಪ್ರಪಂಚ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೆದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಅನೇಕ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.

ಸೀತಾನ್ವೇಷಣೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರೋಲ್ಲಂಘನೆ

ಕಡಲನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುವ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮದು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿದ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೂ ರಾಮ ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಸಮುದ್ರ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಿಹೋಗುವುದನ್ನುನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಸಮುದ್ರದತ್ತ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಮ

ಸಮುದ್ರ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಲು ಕಾರಣನಾಗಿದ್ದ ರಾಮ

ರಾಮನೆಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ರೊಚ್ಚಿಗೇಳುವುದು ಇದಕ್ಕೇ?!

ರಾಮನೆಂದು ಬರೆದರೆ ಅಳಿಸುವ ಅಲೆಗಳು

ಸಮುದ್ರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ

ಕಡಲನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಪೂಜಿಸುವ ಪರಂಪರೆ ನಮ್ಮದು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಲು ಸಮುದ್ರ ದಾಟಿದ ಕತೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೂ ರಾಮ ಎಂದು ಬರೆದರೆ ಸಮುದ್ರ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದು ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಿಹೋಗುವುದನ್ನುನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.