ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂದರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರೆದುಕುಡಿದಿರುವ ಅವರು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸುವ ಕಲೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು.

Facebook

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂದರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರೆದುಕುಡಿದಿರುವ ಅವರು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸುವ ಕಲೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂದರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರೆದುಕುಡಿದಿರುವ ಅವರು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸುವ ಕಲೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಅತೀ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಎಂದರೆ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅರೆದುಕುಡಿದಿರುವ ಅವರು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಳಸುವ ಕಲೆಯೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು.