ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ | ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ | ರಾಜ್ಯ ಸುದ್ದಿ | ಪ್ರಚಲಿತ | ವಿಮಾನ ದುರಂತ | ಸರ್ವಜ್ಞ
ಮುಖ್ಯ ಪುಟ » ಸುದ್ದಿ ಜಗತ್ತು » ಸುದ್ದಿಗಳು » ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ » ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ನಕಾರ (India)
Bookmark and Share Feedback Print
 
ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಧರ್ಮಗುರು 17ನೇ ಕರ್ಮಪಾ ಒಜಿನ್ ಟ್ರಿನ್ಲೇ ದೋರ್ಜಿಯವರ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಅಮೆರಿಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತವು ಅವಕಾಶ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕಿ
ಇದನ್ನು ಸಹ ಶೋಧಿಸು: ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ನಕಾರ