ಮಳೆ ನಡುವೆಯೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆದ ಕೆ-ಸೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

bengaluru| geethanjali| Last Updated: ಭಾನುವಾರ, 25 ಜುಲೈ 2021 (20:53 IST)
12 12ಡೆಡೆಡೆಡೆಲ್ಡೆಡೆಡೆಲ್ಲ್ಲ್ಲ್ಲ್ಲ್ಲ್ಲ್ಲ್ಲ್ಲ್ಲ್ ಪರೀಕ್ಷ ಪರೀಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷ ಪರೀಕ್ಷ ಪರೀಕ್ಷ
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :