ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ

ನಾಗರಾಜ ಬಿ.|
ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಗಂಡಸರು, ಹೆಂಗಸರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ನಂತರ.


ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ :